საკრებულოს დადგენილებები


გააზიარე:დადგენილება № 12

დადგენილება № 10

დადგენილება № 11

დადგენილება № 8

დადგენილება № 9

დადგენილება № 5

დადგენილება № 6

დადგენილება № 4

დადგენილება № 1

დადგენილება № 2

დადგენილება № 3

დადგენილება № 42

დადგნილება № 43

დადგენილება № 41

დადგენილება № 40

დადგენილება № 39

დადგენილება № 37

დადგენილება № 38

დანართი № 1

დადგენილება № 36

ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N20 2015 წლის 26 მარტი. ,,ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის და ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ’’ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 18 ნოემბრის № 39 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს ბატონ ილია ჯიშკარიანს.ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის და ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ

დამტკიცებულია ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 26 მარტის N19 დადგენილებით. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახურის დებულება

ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N19 2015 წლის 26 მარტი. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N18 2015 წლის 26 მარტი. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

დამტკიცებულია ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 26 მარტის N18 დადგენილებით ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულება

დამტკიცებულია ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 26 მარტის N 17 დადგენილებით. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულება

დამტკიცებულია ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N17 2015 წლის 26 მარტი. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

დამტკიცებულია ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 26 მარტი N 16 დადგენილებით. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური დაგეგმვის, ქონების მართვის და მოსაკრებლების სამსახურის დებულება

ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N16 2015 წლის 26 მარტი. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური დაგეგმვის, ქონების მართვის და მოსაკრებელების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

დამტკიცებულია ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 26 მარტის N 15 დადგენილებით. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულება

დამტკიცებულია ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N15 2015 წლის 26 მარტი. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

დამტკიცებულია ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N14 2015 წლის 26 მარტი. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის დებულების შესახებ

დამტკიცებულია ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 26 მარტის N14 დადგენილებით.ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის დებულება

დამტკიცებულია ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 26 მარტის N 13 დადგენილებით. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დ ე ბ უ ლ ე ბ ა

ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №13 2015 წლის 26 მარტი. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

„ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოცილური დახმარების პროგრამა

„ქალაქ მცხეთის ქალაქმუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №11 2015 წლის 26 მარტი. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოციალური დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ

„ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №5 2015 წლის 16 იანვარი. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებით გადაცემის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშსწორების წესის დამტკიცების შესახებ

„ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებით გადაცემის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშსწორების წესი“

ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილება №4 2015 წლის 16 იანვარი. "ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ " ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 02 სექტემბრის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულება


ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულება

ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილება №1 2015 წლის 16 იანვარი.ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ

ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილება №52 2014 წლის 30 დეკემბერი.ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ