მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერთან არსებული, პირის მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოვრების (ყოფნის) ფაქტის დამდგენი კომისია
მცხეთის მუნიციპალიტეტიში არსებული კანონიერი მოსარგებლეებისათვის გადასაცემი არაპრივატიზებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი ( იზოლირებული და არაიზოლირებული) ფართობის კანონიერი მოსარგებლეებისთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის კომისია
სამედიცინო და სოციალურ საკითხთა კომისია
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისია
თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების აღიარების კომისია
მცხეთის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმღები კომისია
მცხეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული (კერძო და მუნიციპ ალიტეტის საკუთრებაში არსებული) ქონების გამოვლენის, აღრიცხვის და შეფასების კომისია
სატენდერო კომისია და სატენდერო კომისიის აპარატი
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში სამშენებლო სამართალდარღვევათა საქმის განმხილველი კომისია
© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018