მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის დამდგენი კომისიის შექმნის შესახებ. 08/06/2022
მცხეთის მუნიციპალიტეტის დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების საკითხთა საბჭოს შექმნის შესახე
მცხეთის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმღები კომისიის შექმნის თაობაზე
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისიის შექმნის თაობაზე
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო და სოციალური დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ. დადგენილება №6 2022 წლის 25 თებერვალი
სამედიცინო და სოციალური საკითხთა კომისიის შექმნის შესახებ
"მცხეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო მიმღები კომისიის შექმნის თაობაზე" მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 18 ნოემბრის # ბ34.34213222 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
"მცხეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო მიმღები კომისიის შექმნის თაობაზე"
მცხეთის მუნიციპალიტეტში არსებული კანონიერი მოსარგებლეებისათვის გადასაცემი არაპრივატიზებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი (იზოლირებული და არაიზოლირებული) ფართობის კანონიერი მოსარგებლეებისათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის კომისიის შექმნის თაობაზე.
„ მცხეთის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმღები კომისიის შექმნის თაობაზე “
მცხეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ( კერძო და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ) ქონებისგამოვლენის, აღრიცხვის და შეფასების კომისიის შექმნის შესახებ
„ მცხეთის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმღები კომისიის შექმნის თაობაზე “ მცხეთის მუნიც იპალიტეტის მერის 2 0 1 7 წლი ს 2 9 დეკემბრი ს # ს - 1 0 2 6 ბრძანებაში ცვლილების და დამატების შეტანის შესახებ
„ მცხეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ( კერძო და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ) ქონების გამოვლენის, აღრიცხვის და შეფასების კო მისიის შექმნის შესახებ“ მც ხეთის მუნიც იპალ იტეტის მერის 2 0 1 8 წლ ის 1 6 იანვრის # ს- 66 ბრძანებაში ცვლ
„ მცხეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ( კერძო და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ) ქონების გამოვლენის, აღრიც ხვის და შეფასების კომისიის შექმნის შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2 0 1 8 წლის 1 6 იანვრის N ს- 6 6 ბრძანებაში ცვლილე
„ მცხეთის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრა სტრუქტურული პროე ქტე ბის მიმღები კომისიის შექმნის თაობაზე “ მცხეთის მუნიც იპალიტეტის მერის 2017 წლის 29 დეკემბრის # ს- 1026 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„მცხეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული (კერძო დამუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული) ქონების გამოვლენის, აღრიცხვის დაშეფასების კომისიის შექმნის შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის16 იანვრის #ს-66 ბრძანებაში ცვლილების და დამატებ
✔ მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭების , შეწყვეტის, შეჩერებისა და აღდგენის საკითხის შემსწავლელი საბჭოს შექმნის შესახებ
✔ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერთან არსებული, პირის მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოვრების ( ყოფნის ) ფაქტის დამდგენი კომისიის შექმნის შესახებ
© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018