მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია
პასუხისმგებელი პირიანგარიშიბიუჯეტივაკანსია


მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი (გადამუშავებული ვარიანტი)
2024 წლის ბიუჯეტის პროგრამული დანართი
ინფორმაციული დანართი (იურიდიული პირების)
კაპიტალური დანართი
მოქალაქის გზამკვლევი
პრიორიტეტების დოკუმენტი
მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ (პროექტი)
განმარტებითი ბარათი
მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი იურიდიული პირების საპროგნოზო მონაცემები
მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტის კაპიტალური დანართი
მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტები
მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროგრამული დანართი
მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა
დადგენილება №36 2023 წლის 31 ოქტომბერი
მცხეთის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი 2024- 2027 წლებისთვის
დადგენილება №37 2023 წლის 17 ნოემბერი
დადგენილება №33 2023 წლის 15 სექტემბერი
© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018