მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
✔ მცხეთის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტის ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელების ფარგლებში, სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ
„სატენდერო კომისიის და სატენდერო კომისიის აპარატის შექმნის თაობაზე“№ს-756 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„მცხეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ქონების გამოვლენის, აღრიცხვის და შეფასების კომისიის შექმნის შესახებ“ №ს-66 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„მცხეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ქონების გამოვლენის, აღრიცხვის და შეფასების კომისიის შექმნის შესახებ“ №ს-66 ბრძანებაში ცვლილების და დამატების შეტანის თაობაზე
✔ "სამედიცინო და სოციალურ საკითხთა კომისიის შექმნის შესახებ"
"სამედიცინო და სოციალურ საკითხთა კომისიის შექმნის შესახებ" №ს-506 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისიის შექმნის თაობაზე“ №ს-757 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისიის შექმნის თაობაზე“ №ს-757 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისიის შექმნის თაობაზე“ №ს-757 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისიის შექმნის თაობაზე“ №ს-757 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისიის შექმნის თაობაზე“ №ს-757 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში სამშენებლო სამართალდარღვევათა საქმის განხილველი კომისიის შექმნის შესახებ“ №ს-413 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში სამშენებლო სამართალდარღვევათა საქმის განხილველი კომისიის შექმნის შესახებ“ №ს-413 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში სამშენებლო სამართალდარღვევათა საქმის განხილველი კომისიის შექმნის შესახებ“ №ს-413 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ” №ს-1987 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
"მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭების, შეწყვეტის, შეჩერებისა და აღდგენის საკითხის შემსწვალელი საბჭოს შექმნის შესახებ " №ს-1022 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
✔"მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭების, შეწყვეტის, შეჩერებისა და აღდგენის საკითხის შემსწვალელი საბჭოს შექმნის შესახებ"
✔ „ მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების“ საკუთრებაში/ სარგებლობაში არსებული უძრავი/ მოძრავი ქონების დროებითი საინვენტარიზაციო კომისიის შექმნისშესახებ"
© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018