მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
სამართლებრივი აქტები
ბრძანებებიდადგენილებებიგანკარგულებები


მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2025-2028 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის, საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის და ბიუჯეტის პროექტის ფორმირების მიზნით განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ
საპროექტო წინადადებების ფორმა
სოფლებში შეხვედრების დრო
სოფლის პროგრამა
ბრძანება:ბ34. 34231723 2023 წლის „სვეტიცხოვლობა - მცხეთობის“ დღესასწაულთან და 2024 წლის საახალწლო ღონისძიებების დაგეგვმასთან დაკავშირებით, სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ. 21/06/2023
ბრძანება:ბ34. 3423226001 ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ . 14/08/2023
ბრძანება:ბ34. 34231723: 2023 წლის „სვეტიცხოვლობა - მცხეთობის“ დღესასწაულთან და 2024 წლის საახალწლო ღონისძიებების დაგეგვმასთან დაკავშირებით, სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ. 21/06/2023
ბრძანება:ბ34. 34230792 შიდა კონკურსის გამოცხადების შესახებ. 20/03/2023
ბრძანება:ბ34.34220537 მცხეთის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტის ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელების ფარგლებში, სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ. 22/02/2022
ბრძანება: სNბ34.34220543 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტის ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით, დასახლების საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ. 20/01
დანართი №1
ბრძანება:ბ34.34222776 2022 წლის „მცხეთობის“ დღესასწაულთან დაკავშირებით, სამუშაო ჯგუფის შექნის შესახებ. 04/10/2022
ბრძანება:ბ34.34221598 მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის დამდგენი კომისიის შექმნის შესახებ. 08/06/2022
ბრძანება: ბ34.34221731 ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ 22/06/2022
ბრძანება:ბ34.34220537 მცხეთის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტის ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელების ფარგლებში, სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ. 22/02/2022
ბრძანება:ბ34.342208815. შიდა კონკურსის გამოცხადების შესახებ. 29/03/2022
ბრძანება:ბ34.342103412 მცხეთის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელების ფარგლებში, სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ. 03/02/2021
ბრძანება:ბ34.342103418 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით, დასახლების საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ. 03/02/2021
© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018