მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია
პასუხისმგებელი პირიანგარიშიბიუჯეტივაკანსია


2021 წელს მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით შემოსული განცხადებების რეგისტრაციისა და შესაბამისი ინფორმაციის გაცემის შესახებ
2020 წელს მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსული განცხადებების შესაბამისი ინფორმაციის გაცემის შესახებ
საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირის 2020 წლის ანგარიში
სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის 2020 წლის ანგარიში
სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის 2020 წლის ანგარიში
მცხეთის მინიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოვრების (ყოფნის) ფაქტის დამდგენი კომისიის 2020 წლის ანგარიში
ადმინისტრაციული სამსახურის საქმისწარმოების განყოფილების 2020 წლის ანგარიში
ეკონომიკის სამსახურის 2020 წლის ანგარიში
განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახურის 2020 წლის ანგარიში
ზედამხედველობის სამსახურის 2020 წლის ანგარიში
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის 2020 წლის ანგარიში
სამხედრო აღრიცხვის , გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურის 2020 წლის ანგარიში
შიდა აუდიტის სამსახურის 2020 წლის ანგარიში
ნარჩენების მართვისა და გერემოს დაცვის საკითხებზე ჩატარებულ სამუშაოთა 2020 წლის ანგარიში
მაღალმთიანის საბჭოს მუშაობის 2020 წლის ანგარიში
არაპრივატიზებული ფართის საკუთრებაში გადაცემის კომისია
სამშენებლო სამართალდარღვევათა კომისია
ცხოვრების ფაქტის დამდგენი კომისია
© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018