მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
სამართლებრივი აქტები
ბრძანებებიდადგენილებებიგანკარგულებები


მერის ბრძანება: ბ34.34212469 მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში დისტანციური რეჟიმზე მუშაობის ვადის გაგრძელების შესახებ. 03/09/2021
მერის ბრძანება: ბ34.34212284 მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის დისტანციურ მუშაობაზე გადასვლასთან დაკავშირებით
მერის ბრძანება: ბ34.342121620 მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში კოვიდ 19-ის პანდემიასთან დაკავშირებით ვაქცინაციის საკოორდინაციო შტაბის შექმნის შესახებ. 04/08/2021
მერის ბრძანება: ბ34.34211177 უქმე დღეებში მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში სამსახურებრივი ფუნქციების შემსრულებელ პირთა განსაზღვრის შესახებ 27/04/2021
მერის ბრძანება: ბ34.34210051 უქმე დღეებში მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში სამსახურებრივი ფუნქციების შემსრულებელ პირთა განსაზღვრის შესახებ 05/01/2021
მერის ბრძანება: :ბ34.34203383 კორონავირუსთან დაკავშირებით დაწესებული შეზღუდვების შესრულების მონიტორინგის განმახორციელებელი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ 03/12/2020
მერის ბრძანება: ბ34.34211413 ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ. 21/05/2021
მერის ბრძანება: ბ34.34211412 მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა ვებგვერდსა და ადმინისტრაციულ შენობაში ინფორმაციის გამოქვეყნების შესახებ. 21/05/2021
მერის ბრძანება: ბ34.34211062 მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამშრომელთა დისტანციურ რეჟიმში გადაყვანის შესახებ. 16/04/2021
მერის ბრძანება: Nკ-190 - ,,ნინო ჟორდანიას დანიშვნის შესახებ“
მერის ბრძანება: ბ34.34203646 - "შენი იდეა მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერს“. 29/12/2020
მერის ბრძანება: ბ34.34203646 - "ვაკანტურ პოზიციაზე ინფორმაციის გამოქვეყნების შესახებ". 29/12/2020
მერის ბრძანება: ბ34.342031022 - "სტაჟიორად მიღების შესახებ". 05/11/2020
მერის ბრძანება: № ს-2350 - "წინა საარჩევნო კამპანიის ( აგიტაციის) ჩატარების უზრუნველყოფის მიზნით, შენობა - ნაგებობების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“. 25 / 09/ 2020
მერის ბრძანება: № კ-162 - "უფროსი სპეციალისტის ვაკანტური პოზიციის თაობაზე". 24/06/2020
მერის ბრძანება: № კ-136 - "საჯარო მოსამსახურეებისათვის ზეგანაკვეთური სამუშაოს დაკისრების შესახებ". 13/05/2020
მერის ბრძანება: № ს-701 - "ქონების შემძენის და სარგებლობის უფლებით მიმღების დაკისრებული/ დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსგან განთავისუფლების შესახებ". 02/04/2020
მერის ბრძანება: № ს-608 - "კორონავირუსის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით, მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში საგანგებო რეჟიმის ამოქმედების შესახებ“. 19/03/2020
© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018