მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
სამართლებრივი აქტები
ბრძანებებიდადგენილებებიგანკარგულებები


მერის ბრძანება: ბ34.342031022 - "სტაჟიორად მიღების შესახებ". 05/11/2020
მერის ბრძანება: № ს-2350 - "წინა საარჩევნო კამპანიის ( აგიტაციის) ჩატარების უზრუნველყოფის მიზნით, შენობა - ნაგებობების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“. 25 / 09/ 2020
მერის ბრძანება: № კ-162 - "უფროსი სპეციალისტის ვაკანტური პოზიციის თაობაზე". 24/06/2020
მერის ბრძანება: № კ-136 - "საჯარო მოსამსახურეებისათვის ზეგანაკვეთური სამუშაოს დაკისრების შესახებ". 13/05/2020
მერის ბრძანება: № ს-701 - "ქონების შემძენის და სარგებლობის უფლებით მიმღების დაკისრებული/ დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსგან განთავისუფლების შესახებ". 02/04/2020
მერის ბრძანება: № ს-608 - "კორონავირუსის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით, მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში საგანგებო რეჟიმის ამოქმედების შესახებ“. 19/03/2020
მერის ბრძანება: № ს-561 - "კორონა ვირუსის ( C O V I D - 1 9 ) შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით, მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში საგანგებო რეჟიმის ამოქმედების შესახებ". 13/03/2020
მერის ბრძანება: № ს-442 - "კორონავირუსის გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით,საკორდინაციო სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ". 04/03/2020
მერის ბრძანება: № კ-34 - "საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესი“-ს შესახებ". 03/02/2020
მერის ბრძანება: № კ-35 - "ვაკანტური პოზიციის თაობაზე მცხეთის მუნიციალიტეტის მერიის შიდა ვებგვერდსა და ადმინისტრაციულ შენობაში ინფორმაციის გამოქვეყნების შესახებ". 03/02/2020
მერის ბრძანება: № ს-1366 - „"მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემასა და პასუხისმგებელი პირის დადგენის შესახებ" . 07/06/2019
მერის ბრძანება: № ს-9 - "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელების ფარგლებში, სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ". 09/01/2019
© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018